WolnyHuman

27 tekstów – auto­rem jest Wol­ny­Human.

* * *

Dzień się kończy,
ciem­ność zapada.
We włas­nych łzach to­pimy się,
opłakując tych których z na­mi już nie ma.
Łka­my prosząc Bo­ga o kres cierpień.
Bóg widzi i pat­rzeć nie może.
Masz człowieku nędzny to, na co so­bie zasłużyłeś.
Kiedyś przyj­dziesz głuchy, niemy i niewi­domy,
jed­nak czuły.
Wte­dy poczu­jesz Boże miłosier­dzie jak twój brat z siostrą. 

wiersz • 16 lutego 2018, 20:08

Nikt nig­dy nie po­wie­dział, że uda­wanie sil­nej niszczy podwójnie. 

myśl • 5 lutego 2018, 20:13

Bywa.

Żyje­my.
Żyje­my tak jak musimy.
Żyje­my tak jak możemy.
Choć cza­sem moc­no tęskni­my
Za wyob­rażeniami lat przeżytych.
Bo mi­mo, że żyje­my,
nie możemy żyć jak chcemy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2018, 21:00

A kiedy już tu jes­teś kwes­tią kil­ku se­kund jest po­mie­sza­nie prze­ze mnie uto­pie z rzeczywistością. 

myśl • 29 listopada 2017, 21:37

Is­tnienie przesłania nam życie. 

myśl • 20 listopada 2017, 01:40

I codzien­nie rzu­camy te słowa kamienie.
'Zaw­sze', 'nig­dy' , 'wiecznie'. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 listopada 2017, 22:47

Coś zostawisz.

Jak po­wie­dzieć, że świat próbuję mnie roz­trzas­kać aż po krańce moich kości?
Że pos­pa­dały niedo­pałki mo­jego życia, właśnie te­raz kiedy było idealnie.
Jeszcze na do­datek pochłonąłeś mnie całą..
A je­dyne co mnie tłumaczy to [...] — czytaj całość

wiersz • 31 sierpnia 2017, 23:05

Noszę cię w ser­cu, jed­nocześnie ser­ca nie posiadając. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 13:18

Rutyna?

Wsta­waj! Siódma rano
Szyb­ki prysznic, gorzka kawa,
Pęd na przys­ta­nek,
Już autobus,
Złoty pięćdziesiąt.
Tak, proszę.
Szkoła, ko­lej­ne lek­cje,
Z sa­li do sali,
Ko­leżan­ka, przy­jaciółka, wróg.
Szyb­ko wra­caj na busa!
Złoty pięćdziesiąt!
Ach tak.. proszę.
Powrót, dom, obiad.
Zer­ka­nie do książek.
Cho­lera! Ktoś dzwoni.
Pośpie­szne zi­ryto­wane 'słucham!'
.
Tak.
Też Cię kocham. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 kwietnia 2017, 23:21

Ba­lan­suję między sza­leństwem, a spo­kojem.. je­dynym wyz­naczni­kiem równo­wagi są two­je oczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 00:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolnyHuman

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lutego 2018, 20:08WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Dzień się kończy, ciem­ność za­pada. We [...]

5 lutego 2018, 20:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nikt nig­dy nie po­wie­dział, [...]

5 lutego 2018, 20:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nikt nig­dy nie po­wie­dział, [...]

5 lutego 2018, 20:13WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Nikt nig­dy nie po­wie­dział, [...]

22 stycznia 2018, 08:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bywa.  

21 stycznia 2018, 21:00WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Bywa.  

29 listopada 2017, 21:37WolnyHuman do­dał no­wy tek­st A kiedy już tu [...]

20 listopada 2017, 01:40WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Istnienie przesłania nam życie.  

18 listopada 2017, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]

2 września 2017, 03:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Coś zos­ta­wisz.